Všeobecné obchodné podmienky

I. Predmet úpravy
 1. Tieto  Všeobecné  obchodné podmienky  upravujú práva a povinnosti  zákazníka a spoločnosti Frigg, s. r. o., Sklabiná 263, 991 05 Sklabiná, IČO: 48173681, DIČ: 2120083548, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28201/S I., e-mail: matej@frigg.sk, tel.: 0911 521 251  (ďalej len ,,Predávajúci“) pri nadobúdaní tovaru alebo pri poskytovaní služieb zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu www.zasvietsi.sk. Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem nakupovať na internetovej stránke www.zasvietsi.sk (ďalej len „Kupujúci“).Spotrebiteľom je výlučne iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo objednávky nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania.

 2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica, Odbor výkonu dozoru.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
 1. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru na internetovej stránke www. zasvietsi.sk, pričom využitie prostriedkov diaľkovej komunikácie je bezplatné. Po spracovaní objednávky je Kupujúcemu bez zbytočného odkladu doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e-mail, ktorý uviedol v objednávke. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu  kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Odoslaním objednávky Kupujúci vyhlasuje, že:

  1. sa oboznámil s hlavnými vlastnosťami tovaru a s týmito VOP a v prípade, že súčasťou kúpy je aj poistenie tovaru, aj so všetkými podmienkami poskytnutia tohto poistenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a súhlasí s nimi v celom rozsahu,

  2. bol zrozumiteľne a jednoznačne informovaný o úkonoch potrebných na uzatvorenie Zmluvy, technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb pri uzatváraní Zmluvy, a o tom, že Zmluva bude uložená na portáli www. zasvietsi.sk a je mu dostupná v zákazníckej zóne, v časti Moje objednávky alebo na písomné vyžiadanie prostredníctvom matej@frigg.sk,

  3. bol poučený o možnosti, podmienkach, lehote, postupe, právach a povinnostiach súvisiacich s odstúpením od Zmluvy,

  4. všetky v objednávke uvedené údaje sú správne.

III. Povinnosti predávajúceho
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v množstve, akosti, vyhotovení a za cenu podľa Zmluvy. Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením ceny tovaru a prevzatím tovaru.

IV. Cena za tovar
 1. Pri  tovare  je uvedená „Naša cena“ a prípadne tiež "Bežná cena" -­  maloobchodná odporúčaná cena. Pre Kupujúceho je záväzná „Naša cena“ v čase odoslania objednávky. Ceny  sú uvedené vrátane DPH. Náklady na prepravu tovaru sú Kupujúcemu účtované zvlášť podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru a adresy dodania. Akciové ceny tovaru sú platné do dátumu platnosti ceny uvedeného pri  konkrétnom tovare resp. do vypredania zásob tovaru.

V. Spôsob platby
 1. Hotovosť – pri dobierke kuriérom alebo pri osobnom prevzatí tovaru.

 2. Platobnou kartou - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Úhradu Kupujúci realizuje prostredníctvom on-line platobnej brány Wirecard.

VI. Dodacie podmienky
 1. Pri tovare je uvedená dodacie lehota, ktorá určuje do koľkých pracovných dní od uzavretia Zmluvy Predávajúci zvyčajne tovar odosiela. V prípade, že Predávajúci termín dodania z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť dodržať, informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho bez zbytočného odkladu a uvedie predpokladaný termín dodania. Ak Predávajúci nezabezpečí tovar ani v dodatočnej dodacej lehote, ktorú Kupujúcemu oznámil, má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť. Kupujúci súhlasí s predlžením dodacej lehoty jednotlivého tovaru v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne

VII. Spôsob a miesto dodania
 1. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru Kupujúcemu alebo prvému prepravcovi na prepravu do miesta dodania tovaru podľa objednávky. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s odoslaním a vrátením tovaru. Pri prevzatí zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal nie je poškodený a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia obalu alebo tovaru je Kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie a/alebo oneskorenie dodávky tovaru spôsobené doručovateľom alebo nesprávne zadanou adresou Kupujúceho. Tovar je zasielaný poštovou službou. Cena poštovného zahŕňa balné.

VIII. Zrušenie a odvolanie objednávky
 1. Kým nebol tovar odoslaný, môže Kupujúci  odstúpiť od kúpnej zmluvy ( t.j. odvolať svoju objednávku ) odoslaním oznámenia na e-mailovú adresu matej@frigg.sk. Ak už bola zaplatená  cena za tovar, Predávajúci ju vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní na účet, z ktorého bola uhradená; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť.

 2. Predávajúci si oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy  ( t.j. stornovať objednávku), ak nebude možné dodať tovar z dôvodu jeho nedostupnosti  (vypredanie zásob alebo ak výrobca, dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci ), alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nebude možné dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene a/alebo zabezpečenie tovaru by spôsobilo Predávajúcemu neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote tovaru. O stornovaní objednávky Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informuje a vráti peniaze do 14 dní od oznámenia o odstúpení,  a to prevodom na účet, z ktorého bola platba uhradená; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť

IX. Zodpovednost za vady, zárucna doba a reklamacie tovaru
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 2. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.zasvietsi.sk je pre spotrebiteľov štandardne 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétny tovar určené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Dokladom o predaji  je faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list.

 3. Nekompletnosť zásielky, alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť Predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru, neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky, alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.

 4. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci  má právo uplatniť u Predávajúceho reklamáciu, a to tak, že doručí  tovar spolu s reklamačným formulárom na adresu Predávajúceho Frigg, s. r. o., Sklabiná 263, 991 05 Sklabiná . Reklamačný formulár je  zverejnený na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári uviesť popis vady. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv ( ďalej aj ako „Záručný servis“), ktorých zoznam je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho. Reklamačné konanie začína, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky :

  1. Doručenie vyplneného reklamačného formulára Predávajúcemu  a súčasne

  2. Doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu

 5. Začiatok reklamačného konania je dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť Predávajúcemu.

 6. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak zaniká jeho nárok voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady

 7. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie  vo forme emailu alebo v písomnej podobe, v ktorej uvedie označenie vady tovaru a pouči spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je oprávnený doručiť Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo Záručný servis povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo Záručný servis reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr.  Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo listom.

 9. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou osobou  alebo Záručným servisom, ktorý je osobou určenou výrobcom na vykonávanie servisu (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, náklady na odborné posúdenie tovaru a iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru znáša Predávajúci.

 10. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí Kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže Predávajúci zamietnuť.

 11. Záruka sa nevzťahuje na chyby a vady , na ktoré bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 12.  Kupujúci má nárok na odstránenie vady tovaru. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak sa jedná  o vadu, ktorá nie je odstrániteľná nebráni však používaniu výrobku, Kupujúci má nárok na zľavu z ceny. V prípade opakovaného výskytu vád alebo ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu alebo ak má vec viac vád, Kupujúci má nárok na  výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí.

 13. Nárok na záručnú opravu zaniká:

  1. nepredložením záručného listu alebo dokladu o kúpe tovaru, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru

  2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru

  3. uplynutím záručnej doby tovaru

  4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim

  5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

  6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

  7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru,

  8. používaním tovaru v rozpore s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

  9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

  10. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

  11. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

  12. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 14. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

 15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného tovaru,

  2. výmenou tovaru,

  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 16. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

 17. Pre účely reklamácie sa za  opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže Kupujúci pre vady tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

 18. Spotrebiteľ je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnený predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Predávajúci  zamietol alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadrila k žiadosti o nápravu, na základe ktorej spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Orgánom alternatívneho riešenia sporov pre služby  internetového obchodu zasvietsi.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk. Spotrebiteľ, ktorý si objednal ponúkaný tovar a/alebo službu v elektronickom obchode Predávajúceho, môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke http://ec.europa.eu/odr.

 19. Kupujúci - podnikatelia - fyzické a právnické osoby, ktoré uzatvárajú Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, berú na vedomie, že podmienky zodpovednosti za vady tovaru sa riadia Obchodným zákonníkom a sú odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov.

X. Odstúpenie od zmluvy
 1. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote do 14  dní od prevzatia tovaru, alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez sankcií.

 2. Právo na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho písomným oznámením v listinnej podobe alebo e-mailom na adresu: matej@frigg.sk. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od Zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením sa Zmluva ruší od začiatku. Kupujúci môže uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu Zmluvy, t.j. k samostatnej položke tovaru, v takom prípade sa Zmluva ruší v tejto časti. Kupujúci je povinný  zaslať tovar Predávajúcemu späť spolu s kópiou daňového dokladu (faktúra) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša spotrebiteľ. Tovar je potrebné doručiť kompletný vrátane príslušenstva, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Kupujúci zodpovedá za znehodnotenie tovaru vzniknuté v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.  Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutá povinnosť spotrebiteľa zaplatiť Predávajúcemu za plnenia poskytnuté spotrebiteľovi do momentu odstúpenia od Zmluvy.

 3. Adresa na doručenie  tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom Frigg, s. r. o., Sklabiná 263, 991 05 Sklabiná.

 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

  4. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

  5. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

  6. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  oznámenia o odstúpení od Zmluvy Kupujúceho vrátiť Kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou.  Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru Predávajúcemu.

 6. V prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy bude tovar Kupujúcemu vrátený na jeho náklady

XI. Záverecné ustanovenia
 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom 1.4.2020. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.zasvietsi.sk

Kde nás nájdete:

Frigg, s. r. o.

Sklabiná 263

991 05 Sklabiná

matej@frigg.sk

Niečo málo o nás

Sme otec so synom. Otec rád majstruje. Syn rád vymýšľa a hľadá spôsoby ako dať veciam druhú šancu. 

Spojili sme sily a vytvorili Woodyho.

Lampu, ktorá rozžiari nielen priestor okolo teba, ale aj v tebe. 

Matej

OBCHODNÉ

PODMIENKY

NEW RELEASES

Radi experimentujeme. Nateraz máme vytvorený len tento jeden model lampy. Možno príde čas aj niečo nové. Ak chceš vedieť viac, nechaj nám svoju e-mailovú adresu a budeš informovaný o novinkách. Nespamujeme. Sami to nemáme radi.

 • Šedý Instagram Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey YouTube Icon